0
0
date
product
prijs
aantal
totalen

loading...

Verzendgegevens

Verzendwijze

naar winkelmand

ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden van keuzegoeroes BV vormen geen uitzondering op gangbare
algemene voorwaarden en zijn dus redelijk eenzijdig en zwart-wit geformuleerd. keuzegoeroes BV
gaat in al haar samenwerkingen echter uit van een tweetal kenmerken: verbinding en vertrouwen.
Bij een conflict zal keuzegoeroes BV dan ook altijd vanuit deze twee waarden handelen.

1. DEFINITIES
1.1 Opdrachtnemer: Keuzegoeroes BV, vertegenwoordigd door Martin Spee, Peter Herrebout en Marilou van der Keur
1.2 Opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon, die opdracht geeft voor coaching,
training, programma, traject of een project, door een voor akkoord getekende offerte of een door keuzegoeroes BV bevestigde aanmelding via elektronische learning & development systemen.
1.3 Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel
direct verband houden met de opdracht.
1.4 Deelnemer: de persoon die deelneemt aan coaching, training, programma, traject of het project.


2. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN
2.1 Deze algemene voorwaarden betreffen alle aanbiedingen en diensten op het gebied van
coaching, training, programma’s, trajecten en projecten, hierna verder te benoemen als training. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2 Niet alleen de opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering
van enige opdracht zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.


3. OFFERTE
3.1 Een offerte is geldig tot een maand na offertedatum, tenzij anders is aangegeven.
Kostenopgaven zijn steeds exclusief BTW en reiskosten, tenzij anders vermeld.
3.2 Offertes zijn gerelateerd aan de omschreven opzet van de dienst. Wijzigingen in deze opzet, die in overleg met de opdrachtgever zijn aangebracht, kunnen leiden tot wijzigingen in de kosten.
3.3 Eventuele wijzigingen in de kosten zullen altijd vooraf met de opdrachtgever worden
afgesproken.
3.4 Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie. 


4. OVEREENKOMST
4.1 Er is sprake van een overeenkomst indien de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur genoemd in 3.1 schriftelijk met de offerte instemt of wanneer de aanmelding van een deelnemer door de opdrachtnemer schriftelijk of via elektronisch learning & development systemen wordt bevestigd.
4.2 Een overeenkomst met een natuurlijke persoon als opdrachtgever kan ook tot stand komen,
indien op verzoek van die natuurlijke persoon met of namens opdrachtnemer een gesprek is
gevoerd, op basis waarvan partijen het eens worden over een begeleidingstraject en dat gevolgd
wordt door toezending door opdrachtnemer van een factuur.
4.3 Wanneer opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen
wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
4.4 Is er op het moment van aanmelding geen plaats meer bij de gevraagde training, dan wordt de
deelnemer op een wachtlijst gezet. Opdrachtnemer bericht de deelnemer hierover tijdig. Wanneer
een plaats vrijkomt, benadert opdrachtnemer de deelnemer die bovenaan de lijst als eerste.


5. GEHEIMHOUDING & VERTROUWELIJKHEID
Opdrachtnemer houdt al wat zij bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komt en dat
van vertrouwelijke aard is of geacht kan worden te zijn, geheim. Alleen met toestemming van de
opdrachtgever, de deelnemer of op grond van een wettelijke verplichting kan de opdrachtnemer de
geheimhouding verbreken.


6. PERSOONSGEGEVENS
Door het aangaan van een overeenkomst wordt aan de opdrachtnemer toestemming verleend voor
automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens van de
deelnemers. Voor het verdere gebruik van de persoonsgegevens zal de opdrachtnemer handelen
conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


7. ANNULERING
7.1 Bij trainingen: annulering van deelname aan een training kan tot 4 weken voor de training
kosteloos; komt de afmelding 4 weken tot 1 week van te voren dan betaalt men 50% van de training; geschiedt de afmelding 1 week of minder van tevoren, dan is het hele bedrag verschuldigd.
7.2 Indien de opdrachtgever een in-company project om welke reden dan ook voortijdig intrekt,
betaalt de opdrachtgever 100% van de totaalsom voor de afgesproken training bij annulering tussen 2 weken en de datum van aanvang van het project; 50% van de totaalsom voor de afgesproken training bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang het project en 25% van de totaalsom voor de afgesproken training bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang het project.
7.3 1 op 1 Coachsessies dienen ten minste twee werkdagen voor de geplande datum te worden
geannuleerd. Indien dit niet het geval is, zal de sessie in rekening gebracht worden.


8. WIJZIGINGEN
8.1 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om trainingen en afspraken te verzetten.
8.2 De opdrachtnemer kan -indien de situatie daartoe aanleiding geeft- de locatie van een training
wijzigen.
8.3 Opdrachtnemer stelt deelnemer van de wijziging tijdig en schriftelijk op de hoogte.
8.4 Indien een trainer niet in staat is de training te verzorgen, draagt opdrachtnemer de zorg om een vervangende trainer te vinden.


9. BETALING
9.1 Betaling van het volledige factuurbedrag dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde
vervaldatum.
9.2 Indien de in 8.1 genoemde betalingstermijn wordt overschreden, zal over het factuurbedrag een rente in rekening gebracht worden, die gelijk is aan de op dat moment geldende wettelijke rente, zonder dat kennisgeving of sommatie daaraan vooraf behoeft te gaan.
9.3 Alle kosten die de opdrachtnemer zowel buiten als in rechte moet maken om incassering van
vordering en rente te realiseren, komen ten laste van de opdrachtgever.


10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1 De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of in
verband met door haar verrichtte diensten, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove
schuld van opdrachtnemer.
10.2 Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de opdrachtnemer of
anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de opdrachtnemer
aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat de opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.


11.BEEÏNDIGING VAN DE OVEREENKOMST
11.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van een door opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
11.2 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door
middel van een schriftelijke mededeling beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.


12. GESCHILLEN
12.1 Indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever dan wel deelnemer een geschil hebben
voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
12.2 Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde
rechtelijke instantie in het arrondissement waar opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd het geschil kennis te nemen.


13. TOEPASSELIJK RECHT
Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing.

Algemene voorwaarden aanvragen?

Ik ontvang graag de Algemene Voorwaarden